Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Partnership in Development

Partnership in Development programmene i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe er vårt samarbeidsprogram for landsbyutvikling i Afrika. Partnerskapet har hovedfokus på at utviklingsarbeid skal være på lokalt nivå i det sivile samfunn, og at arbeidet skal bidra til å styrke det sivile samfunn og utviklingen av demokratiske organisasjoner. Ansvaret for initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekter ligger hos den lokale samarbeidspartneren. Modellen søker å bygge en plattform av verdighet, respekt og likeverdighet, og har som mål å etablere lokalt eierskap, langsiktig bærekraft og påvirkning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i stedet for tradisjonell avhengighet.

På initiativ fra lokalbefolkningen bygges skoler, klinikker, broer, solcelleanlegg, latriner og vannpumper. Alle prosjektlandsbyene blir myndiggjort gjennom opplæring i demokratiske prosesser, prosjektarbeid, økonomi, likestilling, hvordan ta vare på klimaet, fred og forsoningsarbeid, anti-korrupsjon og rettighetsbasert arbeid.  

Metodistkirkens Misjonsselskap bidrar med økonomisk støtte og oppfølging av dette arbeidet. Vi får støtte fra Norad, gjennom Digni, og fra menighetene som støtter et lokalt prosjekt i et av våre samarbeidsland.

Lokalt initiativ
Lokalsamfunnet identifiserer sine egne behov og prioriteringer
Lokalt bidrag
Lokalsamfunnet bidrar med lokale ressurser og er involvert i hele prosessen; planlegging, gjennomføring og vedlikehold
Lokalt eierskap
Engasjement fra lokalsamfunnet sikrer eierskap og vedlikehold av prosjektene i framtiden
Lokal myndiggjøring
Lokalsamfunnet styrkes gjennom treninger i prosjektledelse, konfliktløsning, antikorrupsjon, miljø, menneskerettigheter og likestilling
Lokal bærekraft
Lokalsamfunnet blir satt i stand til og oppmuntret til selv å ta hånd om sin egen utvikling gjennom selvstendige initiativ, deltakelse og løpende kontakt med lokale og nasjonale politiske myndigheter og andre eksterne partnere

 

BAKGRUNNEN

I 2002 tok daværende Norsk Misjons Bistandsnemd (nå Digni) initiativet til å starte en utredning som fikk arbeidsbetegnelsen «Partnership in Development».

Partnership in Development-programmets filosofi var

  • At hovedfokus for fremtidig utviklingsarbeid skal være på lokalt nivå i det sivile samfunn, og at arbeidet bidrar til å styrke det sivile samfunn og utviklingen av demokratiske organisasjoner.
  • At ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekter ligger hos den lokale samarbeidspartneren.
  • Å forenkle søknadsprosessen og rapporteringen på alle nivåer i kjeden fra det lokale sivile samfunnsnivå gjennom den lokale/nasjonale partneren til den norske partneren og til slutt til Digni og NORAD.
  • Å forbedre kvaliteten på utviklingsarbeidet som utføres av kirker og kristne organisasjoner med økt fokus på varige endringer i lokalsamfunnet.

Etter at den innledende fase med dokumentstudier inviterte BN medlemsorganisasjonene til å delta i en praktisk utprøving. Det var bare Metodistkirkens Misjonsselskap som sa seg villig til å starte dette. Det ble enighet om at Metodistkirken i Angola skulle være første samarbeidsland og et felles seminar mellom BN og Metodistkirkens Misjonsselskap ble gjennomført i juni 2003.
I 2003 overtok Metodistkirken hovedansvaret for videreutviklingen.

Et programforslag med forkortelsen PRODESSA ble i felleskap utviklet mellom de to samarbeidskirkene i Angola og Norge i 2004 og det praktiske arbeidet startet i 2005. BN arrangerte et seminar i Nairobi i mai 2006. Dette seminaret var åpent for alle medlemsorganisasjoner med sine partnere og dette ledet til at Metodistkirken i Liberia uttrykte ønske om å vurdere oppstart av et nytt program basert på konseptet «Partnership in Development».

En forundersøkelse ble gjennomført i september 2006 og en programplan ble utarbeidet første halvdel 2007 med praktisk oppstart i 2008. Arbeidet i Liberia utviklet seg svært bra, noe som ledet til en henvendelse fra Metodistkirken i Zimbabwe om å vurdere en utvidelse av arbeidet dit. Det ble i den sammenheng arrangert et felles seminar og forundersøkelse mellom Digni, og Metodistkirkene i Zimbabwe, Liberia og Norge i november 2010. Konklusjonen fra forundersøkelse anbefalte en felles programplanlegging som ble gjort i 2011 med praktisk oppstart av nok et program i 2012. Det siste steg i den geografiske ekspansjon var til Sierra Leone hvor praktisk arbeid ble startet i 2013. Av ulike grunner ble arbeidet i Angola avviklet fra og med 2011 men det er viktig å fremheve at en rekke av de lokale prosjektene fortsetter selv om PRODESSA som program ble avviklet.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone